Skip to content Skip to footer

REGULAMIN WYŚCIGU KOLARSKIEGO
BIKE ATELIER ROAD 2024
O PUCHAR WÓJTA GMINY PSARY

1. Podstawowe informacje

1.1. Cele wydarzenia

 • Popularyzacja kolarstwa jako dyscypliny sportu i czynnej formy wypoczynku
 • Wyłonienie zwycięzców wyścigu w poszczególnych kategoriach
 • Zachęcenie młodzieży do czynnego uprawiania sportu
 • Promocja gminy Psary

1.2. Organizator

 • Stowarzyszenie Promocji Kolarstwa PRO ROWER
  Al. Piłsudskiego 34/643, 41-303 Dąbrowa Górnicza
  NIP: 6292474149, KRS: 0000604648
  Zarejestrowano w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
 • Współpraca: Urząd Gminy Psary
 • Strona internetowa: www.roadrace.pl
 • E-mail: kontakt@roadrace.pl

1.3. Termin i miejsce

Wyścig zostanie rozegrany 9 czerwca 2024 w Gminie Psary.

 • Charakterystyka trasy: teren pofałdowany, nawierzchnia asfaltowa, biegnąca w przeważającej części wzdłuż zabudowań i częściowo terenów leśnych.
 • Długość pojedynczego okrążenia – 21,3 km
 • Biuro wyścigu: Stadion LKS Iskra, Psary, ul. Malinowicka 2A

2. Rejestracja uczestników

2.1. Zasady ogólne

Rejestracja uczestnika wyścigu może być dokonana drogą internetową lub osobiście w Biurze Zawodów. Warunkiem poprawnego zgłoszenia uczestnika jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, w którym zawarte zostaną wszystkie niezbędne dane uczestnika oraz dokonanie opłaty startowej zgodnie z cennikiem.

Rejestracja będzie uznana za prawidłową tylko pod warunkiem akceptacji przez uczestnika niniejszego Regulaminu, na zasadach opisanych w punkcie 4.4.

Zawodnik dokonując zgłoszenia deklaruje, że podane dane są prawdziwe, i że znane mu są przepisy art. 233 Kodeksu Karnego o odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.

2.2. Zgłoszenie przez internet

a) Rejestracja zawodników drogą internetową możliwa jest przez stronę zapisy.mktime.pl.

b) Warunkiem koniecznym do prawidłowego przyjęcia zgłoszenia zawodnika jest poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

c) Zgłoszenia internetowe zawodników możliwe są do 7 czerwca 2024, do godz. 23.59. Po tym terminie możliwe będzie jedynie zgłoszenie w Biurze Zawodów.

d) Uczestnicy dokonujący rejestracji drogą internetową zobowiązani są dokonać opłaty startowej zgodnie z cennikiem i zasadami opisanymi w Regulaminie.

2.3. Zgłoszenie w Biurze Zawodów

a) W dniu rozgrywania wyścigu, na terenie miasteczka wyścigu dostępne będzie Biuro Zawodów, które umożliwi rejestrację uczestników wydarzenia.

b) Warunkiem koniecznym do prawidłowego zgłoszenia zawodnika jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na miejscu.

c) Zgłoszenia będą możliwe w godzinach otwarcia Biura Zawodów:

 • od godz. 8.00 do 10.00 – wyścig HOBBY
 • od godz. 8.00 do 12.00 – wyścig PRO

d) Uczestnicy dokonujący rejestracji w Biurze Zawodów zobowiązani są dokonać opłaty startowej zgodnie z cennikiem i zasadami opisanymi w Regulaminie. Opłata możliwa jest w kasie działającej przy Biurze Zawodów (gotówka).

3. Opłaty

3.1. Zasady ogólne

a) Wysokość opłat startowych uzależniona jest od terminu i sposobu wpłaty, a także wybranego wyścigu i kategorii.

b) Płatności za pojedynczy start można dokonywać na dwa sposoby:

 • gotówką (w kasie Biura Zawodów);
 • przelewem elektronicznym.

c) Wpłaty w kasie Biura Zawodów są przyjmowane wyłącznie gotówką.

d) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych. Jedynym kryterium przyjmowania wpłat jest data ich księgowania na koncie Organizatora. W przypadku tzw. szybkich płatności data wygenerowania potwierdzenia dla wpłacającego przez operatora systemu.

e) Organizator nie zwraca opłaty wpisowej osobom, które nie ukończyły wyścigu.

f) Nie ma możliwości przeniesienia opłaty startowej na inną osobę.

g) Płatności tytułem uczestnictwa w wydarzeniu nie podlegają zwrotowi.

3.2. Cennik

Wyścig PRO
Kategorie wiekowe
Opłata przelewem
(do 8 czerwca)
Opłata w biurze zawodów
CM20, M30, M40, M50, M60, CK20, KM30, KM40
120 zł
140 zł
M70 i M80
60 zł
60 zł
Wyścig HOBBY
Kategorie wiekowe
Opłata przelewem
(do 8 czerwca)
Opłata w biurze zawodów
HM18, HM50, HK18, HK50
120 zł
140 zł
HM14, HM16, HK14, HK16
60 zł
100 zł

3.3. Numer startowy

Numer startowy wydawany jest zawodnikowi wyłącznie na czas wyścigu, następnie powinien zostać zwrócony. Przy odbiorze numeru startowego pobierana będzie kaucja zwrotna w wysokości 50 zł.

3.4. Faktury

a) Faktury wystawiane są na życzenie nabywcy do 15 dni od dokonania wpłaty.

b) W przypadku chęci otrzymania faktury, zarówno w procesie rejestracji elektronicznej jak i w czasie rejestracji dokonywanej w Biurze Zawodów należy podać NIP nabywcy.

c) Chęć otrzymania faktury należy zgłosić drogą elektroniczną na adres: kontakt@roadrace.pl przesyłając pełne dane nabywcy oraz potwierdzenie dokonania płatności.

4. Uczestnictwo w wyścigu

4.1. Zasady ogólne

a) Każdy uczestnik wyścigu ma obowiązek stosować się do zasad wytyczonych przez Organizatora, wymienionych w niniejszym Regulaminie oraz podawanych bezpośrednio przed startem wyścigu.

b) Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania poleceń służb Organizatora oraz służb porządkowych w tym policji i straży pożarnej.

c) Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność.

d) Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie spowodowane przez siebie szkody

e) Zawodnicy powinni szanować zieleń i nie zanieczyszczać terenu. Zabrania się wyrzucania opakowań po batonach, żelach i napojach. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów. Zaśmiecanie trasy wyścigu karane będzie dyskwalifikacją.

f) Każdy uczestnik jest zobowiązany do jazdy na sprawnym rowerze szosowym, zgodnym z przepisami PZKol oraz w kasku. Brak kasku równoznaczny jest z dyskwalifikacją zawodnika.

g) Zabrania się startowania na rowerze ze wspomaganiem elektrycznym.

h) W czasie wyścigu każdy zawodnik powinien obowiązkowo posiadać numer startowy.

i) Podczas wyścigu obowiązuje elektroniczny system identyfikacji i pomiaru czasu przejazdu zawodników.

j) Zawodnicy podczas wyścigu nie mogą używać wulgarnych słów ani zachowywać się w sposób niesportowy.

4.2. Wyścig PRO

a) Do wyścigu PRO zostaną dopuszczeni zawodnicy z licencjami PZKol Masters i Cyklosport oraz zawodnicy Amatorzy, którzy nie posiadają licencji PZKoL.

b) Do wyścigu nie będą dopuszczeni zawodnicy posiadający licencje kategorii Elita i Orlik.

c) Wyścig ten przeznaczony dla zawodników trenujących kolarstwo w miarę systematycznie.

d) Wyścig zostanie rozegrany według następujących kategorii wiekowych:

KOBIETY
CK2018 – 29 lat2006 – 1995
K3030 – 39 lat1994 – 1985
K4040 lat i więcej1984 i starsze
MĘŻCZYŹNI
CM2018 – 29 lat2006 – 1995
M3030 – 39 lat1994 – 1985
M4040 – 49 lat1984 – 1975
M5050 – 59 lat1974 – 1965
M6060 – 69 lat1964 – 1955
M7070 – 79 lat1954 – 1945
M8080 lat i więcej1944 i starsi

4.3. Wyścig HOBBY

a) W wyścigu HOBBY (kolarzy amatorów niezaawansowanych) mogą brać udział zawodnicy, którzy nie posiadają licencji PZKoL. W wyścigu mogą wziąć udział tylko i wyłącznie osoby niezrzeszone w klubach kolarskich, które nie posiadają licencji kolarskiej.

b) Wyścig przeznaczony jest dla zawodników, którzy nie trenują systematycznie, ale chcą spróbować swoich sił w rywalizacji szosowej.

c) Wyścig zostanie rozegrany według następujących kategorii wiekowych:

KOBIETY
HK1414 – 15 lat2010 – 2009
HK1616 – 17 lat2008 – 2007
HK1818 – 49 lat2006 – 1975
HK5050 lat i więcej1974 i starsze
MĘŻCZYŹNI
HM1414 – 15 lat2010 – 2009
HM1616 – 17 lat2008 – 2007
HM1818 – 49 lat2006 – 1975
HM5050 lat i więcej1974 i starsi

4.4. Obowiązkowe oświadczenia i zgody zawodników

a) Start zawodnika możliwy jest jedynie po zaakceptowaniu przez niego niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zasady przetwarzania danych określa Polityka prywatności stanowiąca załącznik do Regulaminu). 

b) Akceptacja Regulaminu i zasad przetwarzania danych osobowych – dla rejestrujących się internetowo – następuje przez oznaczenie stosownych pól w elektronicznym formularzu rejestracyjnym. Akceptacja Regulaminu i zasad przetwarzania danych osobowych – dla rejestrujących się w Biurze zawodów – następuje przez podpis na formularzu zgody.

c) Zgłaszając uczestnictwo w wyścigu zawodnik oświadcza, że jest zdrowy i nie posiada przeciwwskazań medycznych do uprawiania długotrwałego i intensywnego wysiłku sportowego. Jednocześnie zawodnik ocenił stopień swoich możliwości fizycznych oraz charakter wydarzenia, a tym samym stopień ryzyka jaki wiąże się z udziałem w wyścigu. 

d) Start zawodnika niepełnoletniego możliwy jest po wcześniejszym złożeniu pisemnego oświadczenia rodzica lub opiekuna prawnego w Biurze Zawodów, a także akceptacji przez niego Regulaminu i zasad przetwarzania danych osobowych. W/w oświadczenie stanowi załącznik do Regulaminu.

e) Zawodnikom zaleca się posiadanie indywidualnego ubezpieczenia OC i NNW.

5. Program wyścigu oraz dystanse

09/06/2024

 • Uroczyste otwarcie imprezy: godz. 10.30
 • Dekoracja wyścigu HOBBY: godz. 13.45
 • Dekoracja wyścigu PRO: godz. 15.30

Start wyścigu HOBBY

Godzina startu
Kategorie
Dystans
godz. 10.40
HM18, HM50
2 x 21,3 km = 42,6 km
godz. 10.45
HM14, HM16
1 x 21,3 km = 21,3 km
godz. 10.50
HK14, HK16, HK18, HK50
1 x 21,3 km = 21,3 km

Start wyścigu PRO

Godzina startu
Kategorie
Dystans
godz. 12.30
CM20, M30
4 x 21,3 km = 85,2 km
godz. 12.40
M40, M50
4 x 21,3 km = 85,2 km
godz. 12.42
M60, M70, M80, CK20, K30, K40
3 x 21,3 km = 63,9 km

6. Kontrola antydopingowa

Podczas wyścigu obowiązują przepisy antydopingowe UCI i PZKol.

7. Wyniki oraz nagrody

Wyniki w poszczególnych kategoriach wyścigów będą wywieszone na tablicy ogłoszeń bezpośrednio po zakończeniu rywalizacji (lub jej części). Wszelkie uwagi i zastrzeżenia można kierować do głównego sędziego zawodów (dla wyścigu HOBBY do godz. 13.00, dla wyścigu PRO do godz. 15.00)

Dla zawodników we wszystkich kategoriach wyścigu PRO przewidziane są:

 • 1. miejsce – puchar, nagroda rzeczowa
 • 2. miejsce – puchar, nagroda rzeczowa
 • 3. miejsce – puchar, nagroda rzeczowe
 • 4. miejsce – trofeum sportowe
 • 5. miejsce – trofeum sportowe

Dla zawodników wyścigu HOBBY:

 • 1. miejsce – puchar, nagroda rzeczowa
 • 2. miejsce – puchar, nagroda rzeczowa
 • 3. miejsce – puchar, nagroda rzeczowa
 • 4. miejsce – trofeum sportowe
 • 5. miejsce – trofeum sportowe

8. Postanowienia końcowe

 • Komisję sędziowską wyznacza Polski Związek Kolarski oraz Śląski Związek Kolarski.
 • Wyścig zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami PZKol.
 • Wyścig odbędzie się przy ruchu drogowym ograniczonym.
 • Trasa zostanie zabezpieczona przez Policję, Ochotniczą Straż Pożarną oraz Służby Porządkowe.
 • Organizator zapewnia karetkę pogotowia z obsługą medyczną
 • Zawodnicy niestosujący się do regulaminu i obowiązujących przepisów PZKol będą karani (włącznie z wykluczeniem z wyścigu).
 • Regulamin wyścigu zatwierdza Polski Związek Kolarski.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do przełożenia wyścigu lub jego odwołania w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych czy też innych zdarzeń uznawanych za działanie „siły wyższej”
 • Organizator zastrzega sobie prawo do przełożenia wyścigu lub jego odwołania w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych czy też innych zdarzeń uznawanych za działanie „siły wyższej”.
 • W sprawach nieuregulowanych przez niniejszy Regulamin, decyzje i rozstrzygnięcia będą leżały po stronie Organizatora i Sędziego Głównego w oparciu o przepisy prawa i zasady rywalizacji Fair Play.

Załączniki do Regulaminu:

1. Polityka prywatności
2. Formularz zgody